Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДОГОВІР електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія

Договір публічної оферти

ДОГОВІР

електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія

(редакція від 01.01.2022)

 

м. Київ

 

Державне підприємство «ДІЯ» (далі – Технічний адміністратор Порталу Дія), в особі генерального директора Петрущенка Дмитра Петровича, який діє на підставі Статуту та 

Особа, що приєдналась до цього Договору, шляхом надання Технічному адміністратору Порталу Дія Заяви про приєднання до цього Договору (далі – Учасник), з іншої сторони, далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія (далі – Договір) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Учасника до всіх його умов в цілому, шляхом надання Технічному адміністратору Порталу Дія Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток до Договору), розміщеної на веб-сайті Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» (далі – Портал Дія) за адресою https://diia.gov.ua, в порядку передбаченому цим Договором.

1.2. Терміни в цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про інформацію», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» та постановах Кабінету Міністрів України «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг» від 4 грудня 2019 р. № 1137, «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 1 жовтня 2014 р. № 509, «Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій» від від 18 серпня 2021 р. № 911, «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби» від 23 вересня 2020 р. № 911 тощо.

Даний перелік не є вичерпним. Вимоги законодавства України, нормативно-правових та нормативних актів, що стосуються мети, призначення та цілей цього Договору можуть бути уточнені.

Інші поняття і терміни вживаються в цьому Договорі в значеннях, визначених законодавством України.

1.3. Технічний адміністратор Порталу Дія, з метою ознайомлення Учасника зі змінами в даному Договорі оприлюднює зміни в Договір таким шляхом:

1.3.1. розміщення Договору та Заяви про приєднання до Договору на сайті за адресою https://diia.gov.ua;

1.3.2. з одночасною E-mail розсилкою за адресою Учасника, вказаною останнім у Заяві про приєднання до цього Договору (Додаток до Договору). Моментом ознайомлення Учасника з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Учасника відповідно до умов цього Договору. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою https://diia.gov.ua.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах цього Договору та на підставі Заяви про приєднання до цього Договору, Технічний адміністратор Порталу Дія надає свою згоду на електронну інформаційну взаємодію Учасника з Порталом Дія (далі – Інформаційна взаємодія) за умови виконання Учасником вимог законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та захисту персональних даних, для реалізації встановленої чинним законодавством можливості передачі засобами Порталу Дія електронної копії відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах фізичної особи – користувача Порталу Дія (далі – Користувач) за її рішенням.

2.2. З метою реалізації мети, призначення та цілей цього Договору, Технічний адміністратор Порталу Дія забезпечує:

2.2.1. формування засобами Порталу Дія електронної копії відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах Користувача, за умови здійснення перевірки та підтвердження відповідності таких реєстраційних даних для Користувача на мобільному пристрої Користувача для подальшої передачі їх на електронну пошту Учасника;

2.2.2. захист даних Користувачів від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації шляхом здійснення організаційних технічних заходів, впровадження засобів та методів криптографічного та технічного захисту інформації;

2.2.3. підтримку та оновлення зрозумілих програмних інтерфейсів.

2.3. Протягом дії експериментального проекту, Інформаційна взаємодія з Порталом Дія у строк до 31 грудня 2022 року (включно) є безоплатною. Інтеграція Учасника до Порталу Дія здійснюється за рахунок Учасника.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Сторони, при виконанні умов цього Договору та користуванні Порталом Дія, зобов’язані керуватись та дотримуватись вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги» та інших нормативно-правових актів України, які регулюють відносини щодо функціонування Порталу Дія та Інформаційної взаємодії.

3.2. Після отримання Технічним адміністратором Порталу Дія Заяви про приєднання до умов цього Договору, здійснюється попереднє налаштування інформаційно-технічних ресурсів Сторін та тестування Інформаційної взаємодії.

3.3. Інформаційна взаємодія здійснюється виключно після підтвердження Сторонами готовності такої взаємодії за позитивними результатами попереднього тестування.

3.4. Отримуючи функціональні можливості Інформаційної взаємодії Учасника з Порталом Дія шляхом укладання цього Договору, Учасник зобов’язується дотримуватись таких вимог і правил:

3.4.1. забезпечувати послідовність дій, а також дотримання та виконання наданих Технічним адміністратором Порталу Дія рекомендацій, під час Інформаційної взаємодії з Порталом Дія;

3.4.2. використовувати при взаємодії з Порталом Дія виключно передбачені чинним законодавством України засоби для забезпечення безпечного і стандартизованого обміну даними, а також адаптувати їх для Інформаційної взаємодії з Порталом Дія;

3.4.3. дотримуватись вимог нормативно-правових, нормативних актів та інших передбачених законодавством документів, що встановлюють порядок функціонування Порталу Дія для Інформаційної взаємодії;

3.4.4. негайно інформувати Технічного адміністратора Порталу Дія про зміни керівника Учасника (для юридичних осіб) або припинення діяльності Учасника (для фізичних осіб – підприємців), будь-яку проблему (помилку), пов’язану з Інформаційною взаємодією із Порталом Дія та/або яка виникла у процесі такої взаємодії, а також про обставини, за яких така проблема (помилка) виникла і про наслідки, яких можуть зазнати Сторони у зв’язку із цим;

3.4.5. негайно інформувати Технічного адміністратора Порталу Дія про будь- який інцидент щодо безпеки та функціонування Порталу Дія при здійсненні Інформаційної взаємодії з ним та/або про безпосередню загрозу виникнення такого інциденту;

3.4.6. надавати на письмову вимогу Технічного адміністратора Порталу Дія необхідну інформацію для оцінки рівня захисту Порталу Дія під час Інформаційної взаємодії, інформацію про правила безпеки та опис застосування впроваджених заходів;

3.4.7. виконувати вимоги щодо електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія, передбачені цим Договором;

3.4.8. виконувати рекомендації Технічного адміністратора Порталу Дія щодо користування Порталом Дія;

3.4.9. здійснювати попереднє тестування Інформаційної взаємодії;

3.4.10. припинити Інформаційну взаємодію із Порталом Дія та використання електронних копій відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах Користувача, у разі зміни керівника Учасника (для юридичних осіб) або припинення діяльності Учасника (для фізичних осіб – підприємців).

3.4.11. не розміщувати QR-код для ініціації запиту на формування засобами Порталу Дія електронної копії відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах Користувача, в мережі Інтернет, будь-яких мобільних застосунках та/або інших публічних вебресурсах Учасника.

3.5. Учасник має право:

3.5.1. вимагати від Технічного адміністратора Порталу Дія забезпечення Інформаційної взаємодії із Порталом Дія, відповідно до вимог та умов, визначених у цьому Договорі;

3.5.2. звертатися із заявами в довільній формі про тимчасове або повне припинення Інформаційної взаємодії із Порталом Дія, а також з будь-яких інших організаційних питань, що стосуються виконання умов Договору, на електронну адресу start@diia.gov.ua;

3.5.3. вимагати від Технічного адміністратора Порталу Дія виконання зобов’язань за цим Договором;

3.5.4. одержувати від Технічного адміністратора Порталу Дія можливість здійснювати тестування Інформаційної взаємодії.

3.6. Технічний адміністратор Порталу Дія зобов’язується:

3.6.1. забезпечити Учаснику можливість здійснити попереднє тестування Інформаційної взаємодії;

3.6.2. надавати консультативну допомогу Учаснику щодо Інформаційної взаємодії засобами електронного та телефонного зв’язку.

3.7. Технічний адміністратор Порталу Дія має право:

3.7.1. направляти Учаснику письмові/електронні повідомлення з питань, що стосуються Інформаційної взаємодії. При цьому, електронні повідомлення Технічного адміністратора Порталу Дія, які направляються Учаснику та/або повідомлення, що розміщуються на офіційному веб-сайті Технічного адміністратора Порталу Дія, за статусом прирівнюються до офіційних письмових повідомлень Технічного адміністратора Порталу Дія та мають прийматися до уваги Учасником;

3.7.2. вимагати від Учасника належного виконання зобов’язань за цим Договором;

3.7.3. негайно припинити дію Договору, обмежити будь-які права Учасника передбачені Договором, та/або надати Учаснику строк для усунення недоліків, якщо:

– Учасник порушує умови, передбачені Договором, або вимоги чинного законодавства України, яке регулює відповідні правовідносини;

– відбулась зміна керівника Учасника (для юридичних осіб) або припинення діяльності Учасника (для фізичних осіб – підприємців);

– Учасник надав недостовірні або неповні дані.

3.7.4. припинити дію Договору через неможливість його виконання, сповістивши про це Учасника засобами електронної пошти за 30 календарних днів, у випадках:

– відсутності більше одного місяця фінансування на Портал Дія;

– внесення змін до нормативно-правових актів, якими врегульовано функціонування Порталу Дія;

– прийняття відповідно до нормативно-правових актів рішення про припинення функціонування Порталу Дія.

4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКОМ

4.1. Учасник зобов’язується дотримуватися таких вимог щодо обробки персональних даних користувачів Порталу Дія:

4.1.1. здійснювати обробку персональних даних у законний, правомірний, прозорий спосіб і за наявністю належних підстав для обробки;

4.1.2. збирати персональні дані лише для визначеної, чіткої і законної мети і в подальшому не обробляти у спосіб, що є несумісними з такою метою;

4.1.3. обмежити обробку персональних даних мірою необхідності в них з огляду на мету обробки;

4.1.4. зберігати персональні дані в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єкта персональних даних не довше ніж це є необхідним для мети їхньої обробки;

4.1.5. здійснювати обробку в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, у тому числі, захист проти несанкціонованої чи незаконної обробки та проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди, із застосуванням технічних і організаційних інструментів;

4.1.6. дозволити доступ до персональних даних лише тим особам, які взяли на себе обов’язок збереження конфіденційності;

4.1.7. затвердити відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» відповідні документи у сфері захисту персональних даних та використовувати їх в рамках електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія;

4.1.8. вжити інші організаційні та технічні заходи для забезпечення належного захисту персональних даних, серед іншого, проводити регулярні навчання для уповноважених Учасником осіб на обробку персональних даних користувачів щодо захисту персональних даних, визначити порядок доступу до персональних даних та порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних та доступом до них, розробити план дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій.

4.1.9. без необґрунтованої затримки, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) годин повідомити Технічного адміністратора Порталу Дія про будь-яку несанкціоновану або незаконну обробку, ненавмисну втрату, знищення або передачу персональних даних та надати повну інформацію про такий інцидент, а також заходи, що було вжито для реагування на інцидент.

4.2. Учасник разом з особою, відповідальною за забезпечення захисту персональних даних, зобов’язаний співпрацювати з Технічним адміністратором Порталу Дія в питаннях захисту персональних даних і, без необґрунтованої затримки, надавати інформацію та документи, що необхідні для підтвердження дотримання зобов’язань Учасника, встановлених в розділі 4 Договору.

5. УМОВИ МЕДІА СПІВПРАЦІ

5.1. Учасник може оприлюднювати інформацію (проводити медіакомунікації, робити публікації, розміщувати інформацію на веб-ресурсах тощо) про підключення до Порталу Дія тільки за умови попереднього погодження такого оприлюднення з Технічним адміністратором Порталу Дія.

5.2. Інформація, що потребує попереднього погодження з Технічним адміністратором Порталу Дія:

– матеріали (тексти, зображення та інший контент);

– місце розміщення таких матеріалів;

– запланована дата розміщення.

5.3. Для отримання погодження Технічного адміністратора Порталу Дія, Учасник надсилає інформацію, що потребує погодження, на електронну пошту – start@diia.gov.ua. Технічний адміністратор Порталу Дія протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідної інформації, погоджує її шляхом надсилання електронного листа-відповіді Учаснику або надає вмотивовані зауваження про необхідність внесення відповідних змін до інформації, що потребує погодження.

5.4. Учасник повідомляє Технічного адміністратора Порталу Дія про намір оприлюднення інформації не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати релізу. У разі проведення активної комунікації (відеозйомки, прес-конференції, ЗМІ, соціальні мережі тощо), Учасник повідомляє Технічного адміністратора Порталу Дія про намір оприлюднення інформації не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до релізу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Учасник несе відповідальність за неналежний захист персональних даних, які були зібрані ним в рамках Інформаційної взаємодії з Порталом Дія.

6.4. Технічний адміністратор Порталу Дія несе відповідальність за актуальність даних під час електронної інформаційної взаємодії.

6.5. Технічний адміністратор Порталу Дія не несе відповідальності за якість та надійність роботи телекомунікаційних мереж, які використовує Учасник під час електронної інформаційної взаємодії, а також за придатність цих мереж для передачі даних; за якість обладнання, яке використовує Учасник під час електронної інформаційної взаємодії; за збої у роботі комп’ютерної техніки Учасника; за інформаційну взаємодію електронними поштовими сервісами Користувачів та Учасника; за доставку кореспонденції відділеннями поштового зв’язку тощо.

6.6. Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка стала їм відома у зв’язку з укладенням цього Договору, згідно із законодавством України.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо таке невиконання викликане дією непереборної сили («форс-мажор») надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До них в т.ч. віднесені масові заворушення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS- атаками тощо.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Договір, підписаний кваліфікованим електронним підписом, набуває чинності з моменту прийняття Технічним адміністратором Порталу Дія належним чином заповненої Заяви про приєднання до цього Договору, підписаної кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи від імені Учасника в електронному кабінеті на Порталі Дія, та діє до 31 грудня 2022 року (включно), але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

У разі, якщо за 10 календарних днів до завершення дії даного Договору жодна із Сторін письмово не повідомила іншу Сторону про намір припинити дію Договору, то термін дії Договору автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік.

8.2. Дія цього Договору достроково припиняється:

8.2.1. за взаємною згодою Сторін;

8.2.2. за рішенням суду, що набрало чинності;

8.2.3. Технічним адміністратором Порталу Дія у разі невиконання Учасником своїх зобов’язань за цим Договором, а також недотриманням Учасником умов обробки персональних даних;

8.2.4. з ініціативи однієї із Сторін з обов’язковим попередженням іншої Сторони у письмовій формі не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору;

8.2.5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

8.3. Учасник має право достроково припинити дію Договору у випадку, якщо він не погоджується зі змінами його умов, що вносяться в порядку визначеному розділом 9. Учасник протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення Технічним адміністратором Порталу Дія інформації про зміни умов Договору та отримання E-mail розсилки про зміни, згідно п. 1.3 Договору, має направити Технічному адміністратору Порталу Дія повідомлення про припинення Договору у письмовій формі (у тому числі в електронній формі на електронну адресу start@diia.gov.ua з накладеним кваліфікованим електронним підписом). Дія Договору в такому випадку вважається припиненою з дня набрання чинності відповідних змін до Договору. З дня припинення дії Договору у порядку, визначеному цим пунктом, Учасник зобов’язаний припинити Інформаційну взаємодію із Порталом Дія. Інформаційна взаємодія Учасника із Порталом Дія означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, в тому числі внесеними до нього змінами, незалежно від часу початку такої взаємодії.

 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

9.1. Технічний адміністратор Порталу Дія вправі в односторонньому порядку вносить зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення інформації про зміни в порядку, передбаченому пунктом 1.3 Договору.

9.2. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня після спливу 10 (десяти) робочих днів з дати оприлюднення Технічним адміністратором Порталу Дія інформації про ці зміни та отримання Учасником E-mail розсилки про зміни, згідно п. 1.3 Договору, або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації, але не раніше 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення такої інформації.

9.3. Технічний адміністратор Порталу Дія не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку та в строки, встановлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Учаснику.

9.4. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

 

10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

10.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Заява про приєднання до Договору електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія (Додаток до Договору).

 

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Технічний адміністратор Порталу Дія:   Державне підприємство «ДІЯ» Місцезнаходження: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150 код ЄДРПОУ 43395033 тел.: +380672580520 E-mail: inbox@diia.gov.ua Генеральний директор _______________ Д.П. Петрущенко УЧАСНИК: __________________________________ Реквізити зазначаються у Заяві про приєднання до умов цього Договору

 

 

Додаток до Договору

 

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ

до Договору електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія

 

Заявник, який діє на законних підставах (далі – Учасник), підписавши цю Заяву про приєднання до Договору електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія (далі – Заява), за згодою державного підприємства «ДІЯ» (далі – Технічний адміністратор Порталу Дія) на електронну інформаційну взаємодію з Порталом Дія, укладає Договір електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія (далі – Договір) відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України шляхом приєднання до всіх його умов в цілому.

Учасник не може запропонувати свої умови до Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Учасник вправі відмовитися від його укладення. Договір розміщено в мережі Інтернет на веб-сайті Порталу Дія за адресою https://diia.gov.ua.

1. Відомості щодо Учасника:

Учасник (найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи-підприємця згідно з ідентифікаційними даними з кваліфікованого сертифіката відкритого ключа електронного підпису): _______________________;

Код за ЄДРПОУ/РНОКПП: ____________________;

ПІБ керівника юридичної особи (для юридичних осіб): ____________________________________;

Контактний телефон Учасника: _______________________________________________;

Електронна пошта (е-mail) Учасника: __________________________________________.

2. Підписанням цієї Заяви Учасник засвідчує:

ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють функціонування Порталу Дія;

повне розуміння змісту Договору, значень термінів і всіх його умов;

вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, визначених на офіційному сайті Технічного адміністратора Порталу Дія шляхом приєднання до нього в повному обсязі;

обробку персональних даних, викладених у цій Заяві та інших документах, передбачених Договором, з метою електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

наявність у нього прав, визначених законодавством, у зв’язку із виконанням яких, він має право здійснювати електронну інформаційну взаємодію з Порталом Дія.

 

Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Технічним адміністратором Порталу Дія організаційних заходів щодо забезпечення електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія відповідно до законодавства України.

 

______________ ______________________________________

(дата) ПІБ керівника юридичної особи / фізичної особи – підприємця

ПОДІЛИТИСЬ: