Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ. РІШЕННЯ

РІШЕННЯ 17 сесії Більшівцівської селищної ради 8 скликання від 21 грудня 2022 року № 2183
Про бюджет Більшівцівської селищної територіальної громади на 2023 рік (09506000000 код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Більшівцівська селищна рада вирішила:
1. Визначити на 2023 рік:
Доходи бюджету селищної територіальної громади в сумі 38612660,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 38232660,00 гривень, доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 380 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету селищної територіальної громади в сумі 37312660,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету –36932660,00 гривень, видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 380000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 1300000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 1300000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 50 000,00 гривень, що становить 0,13 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
Резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 100000,00 гривень,що становить 0,27 відсотків видатків загального фонду бюджету,визначений цим пунктом.Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України.Порядок використання коштів резервного фонду бюджету,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р №415(зі змінами).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Уповноважити селищного голову Більшівцівської селищної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти.
4.Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм в сумі 7200260,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»:
«Освітня субвенція місцевим бюджетам»;
«Базова дотація»;
«Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету»
2) джерелами формування в частині фінансування є надходження , визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 статею 72 Бюджетного кодексу України.
7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України Бюджетного кодексу України .
2) у частині фінансування є надходження , які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
8.Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України,а кошти отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення,спрямовуються відповідно на:
– реалізацію природоохоронних заходів (за рахунок надходжень екологічного податку);
– на утримання бюджетних установ (за рахунок власних надходжень бюджетних установ);
– на витрати визначені положенням про цільовий фонд.
9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади є видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування; оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
10.Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати право фінансовому відділу Більшівцівської селищної ради право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Більшівцівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України :
1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1103/25880 (зі змінами),забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження фінансовому відділу Більшівцівської селищної ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджет них коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3)забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати та проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію,водопостачання,водовідведення,природний газ,інші енергоносії,комунальні послуги та послуги зв’язку,які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
13. Керуючись частинами 7 , 8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету селищної територіальної громади :
1) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету ) здійснюються за рішенням Більшівцівської селищної ради, погодженим з постійною комісією селищної ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ Більшівцівської селищної ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
14. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального та спеціального фонду, який сформується станом на 01.01.2023 року у міжсесійний період здійснюється за погодженням із постійною комісією селищної ради з питань планування фінансів , бюджету та соціально-економічного розвитку з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.
15. Рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року
16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17.Виконавчому комітету Більшівцівської селищної ради (О.П Костів) опублікувати дане рішення десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України .
18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради територіальної громади з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку ( М.Станіславський).
Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ

ПОДІЛИТИСЬ: